Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizowanymi zadaniami jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum (pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa), dalej: Administrator.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu realizacji przypisanych Zamkowi Królewskiemu zadań, w tym gromadzenia i ochrony dóbr dziedzictwa kulturalnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO[1] i przepisami prawa krajowego, np. ustawy o muzeach,
  • w celu wykonywania obowiązków Zamku Królewskiego, wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, a w przypadkach wymagających przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO; obowiązki Zamku Królewskiego wymagające przetwarzania danych osobowych mogą wynikać w szczególności z przepisów ustawy Kodeks pracy, ustawy o muzeach, prawa zamówień publicznych;
  • w celu zapewnienia możliwości kontaktu, w przypadku podania danych osobowych podczas zapytań kierowanych do Zamku Królewskiego, w tym przy pomocy formularzy dostępnych na stronach internetowych Zamku Królewskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poprzez wysłanie zapytania. W takim przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Wyrażona w podany sposób zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Odbiorcy danych osobowych

Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom umów zawartych przez Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom umów zawartych przez Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań lub obowiązków, a także przez wymagany przepisami prawa czas archiwizacji. Zamek Królewski informuje o czasie przetwarzania danych osobowych w ramach konkretnych działań związanych z przetwarzaniem tych danych.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

W przypadku podawania danych osobowych w celu kontaktu, podanie danych jest dobrowolne, w przypadkach przetwarzania niezbędnego do realizacji zadań lub obowiązków Zamku Królewskiego podanie danych osobowych może być konieczne, o czym informujemy w konkretnych sytuacjach, wskazując także konsekwencje niepodania danych osobowych.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych, Zamek Królewski informuje o prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach konkretnych działań, wskazując na takie prawa, jak prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Niektóre prawa mogą nie mieć zastosowania w konkretnych przypadkach.

 

Prawo skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących podanych przez Panią/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.