Regulamin udostępniania fotografii

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Udostępniający:  Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 19/92, NIP: 526-000-13-12, Regon: 000860582, VAT UE: PL5260001312.

 2. Użytkownik: każdy korzystający ze strony www.kolekcja.zamek-krolewski.pl lub www.digitalizacja.zamek-krolewski.pl (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

 3. Strona: strona internetowa Udostępniającego dostępna pod adresem www.kolekcja.zamek-krolewski.pl i www.digitalizacja.zamek-krolewski.pl

 4. Wnioskodawca: składający zamówienie za pomocą wniosku (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

 5. Ponowne wykorzystywanie: wykorzystywanie przez Użytkownika fotografii w jakimkolwiek celu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016, poz. 352).

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Prawo do ponownego wykorzystania fotografii podlega ograniczeniu w przypadkach wskazanych
  w ustawie o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, m.in. w przypadku:

  1. fotografii powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu Udostępniającego,
   o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania
   w całości lub w określonym zakresie,

  2. fotografii, do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy
   z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. 2016, poz. 666 ze zm.) przysługują podmiotom innym niż Udostępniający,

  3. fotografii będących w posiadaniu Udostępniającego w odniesieniu do działalności archiwalnej w zakresie państwowego zasobu archiwalnego w przypadku, gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż Udostępniający, a czas trwania tych praw nie wygasł.

 2. Udostępniający udostępnia fotografie na stronie i na wniosek.

 

§ 2 Udostępnianie i wykorzystywanie fotografii udostępnionych na stronie

 1. Opublikowane na stronie fotografie Udostępniający udostępnia Użytkownikom do pobierania
  i ponownego wykorzystywania. Przed pobraniem fotografii Użytkownik strony zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.

 2. Użytkownik ma prawo pobrać każdą z opublikowanych na stronie fotografii i zapisać ją na jakimkolwiek nośniku danych (komputer, telefon, tablet etc.), a także kopiować ją i zwielokrotniać bez względu na użytą technikę i liczbę egzemplarzy.

 3. Użytkownik ma prawo do nieograniczonego i nieodpłatnego wykorzystywania fotografii w celach niekomercyjnych (tzw. użytek własny) oraz w celach niekomercyjnych o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym.

 4. W przypadku rozpowszechniania fotografii opublikowanej na stronie użytkownik zobowiązany jest do:

  1. poinformowania o źródle pozyskania fotografii (Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum),

  2. poinformowania o autorach fotografii zgodnie z informacjami podanymi przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.

 5. W przypadku chęci wykorzystania fotografii w celach komercyjnych lub pozyskania i wykorzystania fotografii w jakimkolwiek celu w innej rozdzielczości, niż opublikowano na stronie, Użytkownik zobowiązany jest złożyć odpowiedni wniosek, o którym mowa w § 3 niniejszego regulaminu.

 

§ 3 Udostępnianie i wykorzystanie fotografii na wniosek

 1. Udostępniający udostępnia do ponownego wykorzystywania fotografie na wniosek – poprzez formularz zamówień dostępny na stronie Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w zakładce Udostępnianie fotografii. Wypełniony wniosek Wnioskodawca przesyła na adres: foto@zamek-krolewski.pl lub na adres: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4.

 2. Warunki udostępniania fotografii w celu ponownego wykorzystywania określa się odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje Wnioskodawcy. Udostępniający może w szczególności określać warunki ponownego wykorzystywania ograniczające wykorzystywanie fotografii:

  1. w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym, zawierających godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub odznak wojskowych lub innych odznaczeń,

  2. do działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością Udostępniającego.

 3. Udostępniający może odmówić udostępnienia fotografii w przypadku jeżeli ich wytworzenie, przygotowanie lub przekazanie w sposób zgodny z wnioskiem Wnioskodawcy spowodowałoby konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 4. Wnioskodawca nie ma prawa do wykorzystywania fotografii w sposób odmienny niż określony
  we wniosku o ponowne wykorzystywanie fotografii oraz nie może tego prawa odstępować odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim.

 5. Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane w we wniosku pola. Wniosek zawiera w szczególności:

  1. nazwę Udostępniającego,

  2. informację o Wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do Wnioskodawcy albo pełnomocnika tego Wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

  3. wskazanie fotografii, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której fotografie będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

  5. wskazanie formy przygotowania fotografii, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

  6. wskazanie sposobu przekazania fotografii, o ile nie została ona udostępniona lub przekazana w inny sposób albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Udostępniającego.

 6. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku (niewypełnienie wymaganych pól) Udostępniający wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku wraz
  z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 7. Rozpatrzenie wniosku następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpoznany w tym terminie, Udostępniający zawiadomi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 8. Udostępniający może wykonać fotografie na specjalne zamówienie Wnioskodawcy. W takim wypadku zawierana jest odrębna umowa między Wnioskodawcą a Udostępniającym określająca m. in. koszt wykonania fotografii, warunki jej udostępnienia (pola eksploatacji, okres obowiązywania umowy, koszty udostępnienia).


 

§ 4 Cennik i opłaty

 1. Fotografie udostępnia się nieodpłatnie z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

 2. Udostępniający może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie fotografii w sposób lub w formie wskazanej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania fotografii w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ
  w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania fotografii. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania fotografii w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

 3. Opłaty za udostępnienie lub przekazanie fotografii w celach innych niż niekomercyjne
  o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym będą naliczane na podstawie „Tabeli opłat za udostępnianie fotografii” stanowiącej załącznik do regulaminu.

 4. Udostępniający może pobierać opłaty za udostępnienie i prawo do wykorzystywania fotografii, do których posiada autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

 5. W przypadku obowiązku dokonania opłaty za udostępnienie fotografii, Wnioskodawca ureguluje opłatę w terminie 14 dni od daty przedstawienia jej przez Udostępniającego. Brak płatności w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia.

 6. W przypadku obowiązku dokonania opłaty za udostępnienie fotografii Udostępniający dostarczy Wnioskodawcy dowód sprzedaży, tj. paragon fiskalny lub fakturę, jeżeli Wnioskodawca zażądał jej wystawienia i podał dane konieczne do jej wystawienia.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Wnioskodawcy, wymagane obligatoryjnie przy wypełnieniu wniosku, mogą być przetwarzane przez Udostępniającego wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Przetwarzanie tych danych nie wymaga oddzielnej zgody Wnioskodawcy na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. 2016, poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Udostępniający.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 stycznia 2023 r.